ครูอัตราจ้าง รับ 1 อัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง : 6,000 บาท สนใจ 470 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
เกี่ยวกับ : งานการศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
โทร :
Email :เงื่อนไขการสมัคร
ประกาศเมื่อ: dd MM yyyy hh:mmm

เกี่ยวกับสถานประกอบการ

ตำแหน่งงาน : ครูอัตราจ้าง
จำนวนอัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน/ค่าตอบแทน: 6,000 บาท
เพศ ไม่จำกัด
อายุ : ไม่จำกัดอายุ
วุฒิการศึกษา : ปริญาตรี
เบอร์โทรติดต่อ :
อีเมล์ติดต่อ :
คุณสมบัติ/เงื่อนไข/สวัสดิการ 1.เป็นผู้มรคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไงเพิ่มเติม 2.มีสัญชาติไทย 3.มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 7.ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือห่วยงานอื่นของรัฐ
สนใจงานนี้ไหม? คอมเม้นข้อความไว้เลย